Logo Utrecht University

Toetsing

Open vragen: DOEN

1) Feedback op toetsvragen geven (voorbeeld materiaal)

Hieronder staat een document met daarin 3 open vragen uit een tentamen van een cursus Geschiedenis met bijbehorende correctievoorschriften. Probeer aan de hand van de theorie en de checklists uit deze module per vraag aan te geven wat verbeterd zou kunnen worden.

Constructie van open vragen

Ook een onderwijskundig adviseur heeft deze vragen bekeken en feedback gegeven op de vragen. Bekijk de feedback van de adviseur en vergelijk deze met uw eigen opmerkingen. Let met name op de punten die door de adviseur worden genoemd waar u zelf niet aan gedacht zou hebben.

Oefenmateriaal open vragen (met feedback)

2) Feedback op toetsvragen geven (materiaal van collega)

Om meer grip te krijgen op het formuleren van goede open vragen is het goed om eens naar een toets van een collega te kijken en daar feedback op te geven op basis van de theorie en richtlijnen van deze module. Waarschijnlijk zal ook uw collega daar van leren en wordt de kwaliteit van de toets daarmee verbeterd.

3) Feedback op toetsvragen vragen (eigen materiaal)

Naast het kijken naar de toetsvragen van anderen is het natuurlijk evident om naar eigen toetsmateriaal te kijken en te analyseren op welke punten de toetsvragen verbetering behoeven. Het kan helpen om dit samen met een collega te doen, zodat eigen denkkaders verruimd worden. Maak hierbij gebruik van de theorie en de checklists van deze module.

4) Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (eigen materiaal)

Wanneer u een toets met open vragen hebt afgenomen, kunt u met een collega afstemmen dat u beiden een aantal dezelfde toetsen nakijkt. Achteraf kunt u bepalen wat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is (of het percentage overeenstemming per vraag). Dat geeft inzicht in de mate waarop verschillende beoordelaars eenzelfde toets vergelijkbaar beoordelen. Vervolgens is het interessant om de casussen waar u qua beoordeling het meest verschilt te bespreken om zo de beoordelingscriteria meer helder te krijgen.