Toetsing

Toetsmatrijs: Theorie

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven in een tentamen/toets zijn verdeeld over de leerstof, in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen/onderwerpen.
Afhankelijk van de doelen / onderwerpen wordt bepaald op welk niveau deze worden getoetst, welke toetsvorm zich daarvoor het best leent en hoeveel vragen er over gesteld gaan worden.
Voorbeeld:

Voorbeeld toetsmatrijs uit de cursus Bereiding&Analyse, Farmacie (2005).
Uit:  Milius J. (2007). Schriftelijk tentamineren. Een draaiboek voor docenten in het hoger onderwijs. Universiteit Utrecht (IVLOS): Utrecht.

Voordeel docent:
Een toetsmatrijs wordt ook wel een  toetsmatrix, toetsplan of specificatietabel genoemd.
Een toetsmatrijs helpt de docent bij het samenstellen van een toets die representatief is voor de cursus. Een toets die alle belangrijke onderdelen van een cursus bevraagt op het niveau waarop ze aan de orde zijn gekomen, is een valide toets.

Voordeel student:
Een toetsmatrijs helpt de student om zicht te krijgen op het belang van de verschillende onderdelen in de cursus en maakt de manier van toetsing transparant.

Voordeel examencie:
Een toetsmatrijs helpt de examencie snel een beeld te krijgen van de validiteit van een toets. De validiteit wordt hiermee ook transparant voor derden.

In digitale toetsprogramma’s zoals TestVision wordt de toets voor een specifieke cursus opgebouwd vanuit een toetsmatrijs (zie voorbeelden).

Meer weten over toetsmatrijzen in relatie tot de cesuurbepaling? Zie de Methode Nedelsky die wordt gehanteerd door de Toetsservice van het Centrum voor Onderwijs en Leren (voorheen IVLOS).